ใบสมัครงาน

บริษัท หนุมานเรียลเอสเตท จำกัด

    
ประวัติส่วนตัว (personal background)ประวัติการศึกษา educationnal background
ระดับการศึกษา
educational level
สถานศึกษา
institution
สาขาวิชา/วุฒิที่ได้รับ
couse /completed
ปีที่จบ
year
ประถม
มัธยม/ปวช.
อนุปริญญา/ปริญญาตรี
อื่นๆ

ภาษา
language
การพูด
speaking
การเขียน
writing
การอ่าน
reading
ไทย (thai)
อังกฤษ (english)
จีน (chinese)
ประวัติการทำงาน employment history
ชื่อสถานประกอบการ
list of employed
ช่วงเวลา
date employed
ตำแหน่ง
position
เงินเดือนสุดท้าย
last salary
ความสามารถพิเศษ (special ability)


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว * ( ไฟล์ jpg , png )
บัตรประจำตัวประชาชน * ( ไฟล์ jpg , png )
ทะเบียนบ้าน ( ไฟล์ jpg , png )
วุฒิการศึกษา ( ไฟล์ jpg , png , pdf )
ประวัติส่วนตัว ( ไฟล์ jpg , png , pdf )
ข้อตกลง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดตอนหนึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้างที่ตกลงนั้นเป็นโมฆะทันที
Certify that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information will given shall be sufficient reason to dismiss me from the service.
      ป้อนตัวเลขให้เหมือน