รับสมัครวิศวกรโยธา จำนวน 2 ตำแหน่ง

Job Purpose

 รับผิดชอบในการบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงาน เร่งรัด ติดตามงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ได้คุณภาพ ราคาที่เหมาะสม วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ตรวจสอบ ควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท

 Responsibilities 

-  ประสานงานกับ Consult และ Owner

- วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา

 - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการและให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

- ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

 - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน / ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

- จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

 และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน

คุณสมบัติ

 เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป

 คุณสมบัติเพิ่มเติม : 

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

3. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว. )

 4. มีประสบการณ์บริหารโครงการก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี

 5. มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมงาน เร่งรัดงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้  


ผู้สนใจให้กรอกรายละเอียดใบสมัครงานผ่านหน้าเวปไซท์ของบริษัท (หัวข้อง CAREERS)